STATUT

 

Internatu


Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych


im. Jarosława Iwaszkiewicza


w Ciechanowcu

 

 
 
 
  
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 

1.Internat działa na podstawie niniejszego Statutu, a także na podstawie:
 

- Ustawy z dnia 7 września 1991r.   o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,   Rozdział 4 § 45- 53; Rozdział 5 §66, p.2

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych- Załącznik nr 8

- Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu ? Rozdział II, §2,p.8; Rozdział V, §31 - 33
 

2.Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą powołaną przez Kuratora Oświaty  i Wychowania w Łomży decyzją z dnia 2 czerwca 1981r.
 

3.Organem prowadzącym placówkę jest powiat wysokomazowiecki
 

4.Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu.
 

5.Pedagogiczny nadzór nad działalnością internatu sprawuje Podlaskie Kuratorium Oświaty  w Białymstoku.
 

6.Internat jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się poza miejscem zamieszkania.
 

7.Internat jest placówką koedukacyjną.
 

8.Internat prowadzi działalność gospodarczą poprzez świadczenie usług gastronomicznych dla innych instytucji w mieście.
 

9.Środki finansowe i majątek internatu pochodzą z:
 
-budżetu państwa,

-opłat wnoszonych przez uczniów za zakwaterowanie w internacie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów zasad placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach- Rozdział 5,§ 66. p.2

-opłat wnoszonych za wyżywienie na podstawie w/w zarządzenia,

-opłat wnoszonych za wyżywienie od osób spoza internatu, uczniów mieszkających na stancji oraz nauczycieli korzystających z wyżywienia.

 

 
ROZDZIAŁ II
NAZWA I TYP INTERNATU
 
§ 2
 
1.Placówka nosi nazwę: Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
 
2.Internat mieści się w Ciechanowcu przy ul. Kościelnej 12
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III
ZADANIA INTERNATU
 
§ 3
 

1.Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 

2.Placówka realizuje swe zadania we współpracy z ZSOiZ w Ciechanowcu, rodzicami wychowanków lub opiekunami prawnymi.
 

3.Do zadań internatu w szczególności należy:
 

-zapewnienie wychowankom całodziennego zakwaterowania i wyżywienia,

-zapewnienie wychowankom właściwych warunków sanitarno- bytowych,

-stworzenie wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa

w kulturze, uprawiania sportu i turystyki,
-zapewnienie warunków do nauki,
-upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyku stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia,

-wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo- gospodarczych,

-kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności,

 

 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY INTERNATU ORAZ ICH KOMPETENCJE
 
§ 4
 
1.Organami internatu są:
 
- kierownik internatu,
- Zespół Wychowawczy,
- Zarząd Samorządu Grupy
 

2.Obowiązki kierownika internatu określają wytyczne właściwych władz oświatowych.

 
§ 5
 

1.Zespół Wychowawczy Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo- wychowawczych i organizacyjno- gospodarczych.
 

2.Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest Kierownik Internatu.
 

3.Członkami Zespołu Wychowawczego są pracownicy pedagogiczni internatu.
 

4.W posiedzeniach Zespołu Wychowawczego poświęconych problemom młodzieży uczestniczy Zarząd Grupy oraz funkcyjni sekcji.

 
§ 6
 

1.Do zadań Zespołu Wychowawczego internatu należy w szczególności:
 

-inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- wychowawczej,

-opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo- wychowawczej internatu,

-dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo- wychowawczej i gospodarczej internatu,

-podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,

 

§ 7

 

1.Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą Samorząd Internatu.
 

2.Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie Zarząd Samorządu Grupy, w skład którego wchodzą przewodniczący oraz od 2 do 4 członków.
 

3.Zarząd samorządu grupy wybierany jest w wyborach, na początku każdego roku szkolnego

 na okres jednego roku.

§ 8

 

1.Zarząd samorządu grupy realizuje zadania określone statutem internatu a w szczególności zadania służące:
 

-udzielaniu wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu poziomu wiedzy, uzupełnianiu braków wynikających z różnych obiektywnych przyczyn,

-organizowaniu życia kulturalnego członków grupy w internacie oraz- w porozumieniu z wychowawcą- udziału w ogólnodostępnych imprezach sportowych, artystycznych i kulturalnych w środowisku,

-utrzymaniu czystości, porządku i estetyki w pomieszczeniach grupy, kształtowaniu nawyków higieniczno - sanitarnych i porządkowych,

-przestrzeganiu regulaminu internatu, zwłaszcza stosowania się do ogólnie uznanych norm współżycia, zachowania ciszy nocnej oraz podczas nauki własnej bądź innych zajęć.
 

2.Ponadto do zadań Zarządu Samorządu Grupy należy:
 

-przydział członkom grupy stałych i doraźnych obowiązków i zadań służących usprawnieniu różnych dziedzin życia w placówce, zwłaszcza zaś zajęć samoobsługowych, dyżurów  w stołówce i na korytarzu, zajęć porządkowych i innych,

-czuwanie nad rzetelnym wywiązywaniem się członków grupy z obowiązków szkolnych, udział   w zajęciach, zwłaszcza lekcyjnych, wykonywanie prac domowych,

-rozpatrywanie wszelkich przejawów naruszenia przez członków grupy norm współżycia społecznego,

-rozpatrywanie opinii członków grupy wobec wychowawców oraz kierownictwa placówki.
 

3.Zarząd Samorządu Internatu wybierany jest w placówkach mających co najmniej dwie grupy wychowawcze.
 

4.Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu nie wybiera Zarządu Samorządu Internatu ze względu na istnienie jednej grupy wychowawczej.

 

 
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA INTERNATU
 
§ 9
 

1.Podstawą organizacji pracy placówki w roku szkolnym jest arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 

2.Internat realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich i zimowych.
 

3.Opieka w internacie, stosownie do zadań statutowych, polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez zespół wychowawczy systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych oraz pracy z rodziną wychowanka.
 

4.System, o którym mowa wyżej tworzą:
 

-zajęcia wychowawcze, samorządowe, samoobsługowe i opiekuńcze,

-zajęcia kulturotwórcze, zespoły zainteresowań,
-praca na rzecz placówki, środowiska i praca zarobkowa.
 
§ 10
 

1.Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 35 do 40 osób.
 

2.W zależności od rodzaju zajęć wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze i zespoły zainteresowań.
 

3. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca.
 

4.Czas pracy z grupą wychowawczą nie powinien przekraczać 55 godzin zegarowych.
 

5.Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu internatu.

 
§ 11
 

1.Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie Zarząd Samorządu Grupy.
 

2.Do zadań Zarządu Samorządu Grupy, realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą należą w szczególności;
 

-inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników w nauce i w pracy opiekuńczo- wychowawczej w grupie,

-dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy,

-koordynowanie i kontrola prac wykonywanych przez członków grupy,

-regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów.
 

3.W zorganizowany formach zajęć prowadzonych przez placówkę może uczestniczyć młodzież spoza placówki.
 

4.Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn muszą dłużej przebywać w szkole internat zapewnia pobyt w świetlicy.
 

5.Opieka w świetlicy internackiej jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły organizowaną w oparciu o kadrę pedagogiczną internatu.
 

6.Zajęcia w świetlicy internackiej mają charakter doraźny i są uzależnione od bieżących potrzeb młodzieży i możliwości szkoły.

 
§ 12
 
1.Internat zapewnia opiekę całodobową.
 
2.Opieka nocna zorganizowana jest ze względu na:
 
-zagrożenie ze strony środowiska lokalnego,
-występowanie trudności wychowawczych,
-brak dozorcy.
 
§ 13
 

1.Do realizacji celów statutowych placówka posiada odpowiednie wyposażenie, a w szczególności:
 

-zapewniające każdemu wychowankowi stałe i osobne miejsce do odpoczynku, spania, przechowywania przedmiotów osobistego użytku,

-przygotowania i spożywania posiłków,
-do sprawowania opieki zdrowotnej- izolatkę.

                                                                     

§ 14
 

2. W celu rozwoju zainteresowań tworzy się następujące sekcje:
 

-sekcja kulturalna,
-sekcja sanitarna.

 
§ 15
 

1. Tryb życia w internacie reguluje osobny regulamin, zgodny z ustaleniami statutu i wytycznych do pracy internatu.
 

2.Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia kulturalne, sportowe oraz czas wolny wychowanków.
 

3.Internat zapewnia wychowankom pomieszczenia do nauki; nauka własna wychowanków może odbywać się także w pokojach mieszkalnych, pokoju cichej nauki, kącikach wypoczynkowych i innych pomieszczeniach internatu.
 

4.Internat zapewnia do dyspozycji wychowanków niezbędne pomoce do nauki, a w szczególności zestawy lektury podstawowej i uzupełniającej, podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki, albumy z różnych dziedzin wiedzy, zestawy podręcznych map i atlasów, pomoce audiowizualne.
 

5.Organizuje samopomoc koleżeńską.
 

6.Internat umożliwia korzystanie z audycji telewizyjnych wspierających program nauczania lub budzących szczególne zainteresowanie wychowanków.
 

7.Nauka wychowanków odbywa się w stałym czasie, określonym rozkładem dnia.
 

8.Wychowawca grupy współdziała z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami swoich podopiecznych- zwłaszcza uczniów klas pierwszych, w celu bieżącej znajomości ich postępów    w nauce i zachowaniu, a także w zakresie usuwania pojawiających się trudności.

         

§ 16

 

1.Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego.

Czas wolny wychowanków przypada w stałej, określonej rozkładem dnia porze.
 

2.Wychowankowie internatu winni indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć w zajęciach służących kształtowaniu pożądanych wzorów spędzania czasu wolnego i uczestniczenia w kulturze oraz ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań.

W tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą:
 

-uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez internat, szkołę i placówki wychowania pozaszkolnego,

-brać udział za zgodą wychowawcy w zajęciach kulturalnych w środowisku,

-internat organizuje udział wychowanków w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu     i środowiska,

-w ramach pracy opiekuńczo- wychowawczej i przygotowania do życia, internat organizuje,        w miarę możliwości, zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego,

-internat umożliwia wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, dyskotekach i innych imprezach organizowanych przez placówki kulturalne,

-internat organizuje, bądź umożliwia udział wychowanków w wieczorkach tanecznych, dyskotekach organizowanych przez szkołę, placówkach kulturalnych,

-korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych może odbywać się za zgodą kierownika placówki po godz. 22.00 pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych mieszkańców internatu.
 

3.Wychowankowie internatu mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb internatu po uprzednim wpisaniu się do książki wyjść.

Poza czasem wolnym wyznaczonym regulaminem każdorazowe wyjście z internatu wymaga zwolnienia u wychowawcy dyżurnego.
 

4.Wychowankowie internatu po wpisaniu się do księgi wyjazdów mogą wyjeżdżać do rodziców   w każdy piątek, sobotę i niedzielę, święta i inne dni wolne od nauki.
 

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika bądź wychowawcy dyżurnego dopuszcza się wyjazd wychowanka w innych terminach.

                       

 § 17

 

1.Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu.
 

2.Internat umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom spoza internatu, przede wszystkim zamieszkałym na stancjach oraz innym według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 

 

 
ROZDZIAŁ VI 
ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCÓW
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW INTERNATU
 
§ 18
 
1.Internat zatrudnia:
 
a) pracowników pedagogicznych
-kierownik internatu,
-wychowawcy internatu,
 
b) pracowników niepoedagogicznych
-stróż nocny
 
c) pracowników administracyjno- obsługowych:
-intendent- kasjer,
-magazynier,
-sprzątaczki,
-pracownik do prac ciężkich,
-kucharki
-opiekun nocny
 

d) zasady zatrudnienia pracowników administracyjno obsługowych internatu określają odrębne przepisy.
 

e) kierownik internatu w swojej dokumentacji przechowuje przydziały czynności i obowiązków wychowawców i pracowników obsługi oraz administracji.

 
§ 19
 

1.Obowiązki kierownika internatu określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
 

2.Zakres obowiązków kierownika internatu znajduje się w aneksie.

 
§ 20
 

1.Kierownik i wychowawcy internatu są członkami Rady Pedagogicznej.
 

2.Obowiązki wychowawcy internatu :
 

-stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w internacie,

-ustalanie wspólnie z Zarządem Samorządu Grupy zadań i kierowanie prawidłowym ich wykonaniem

-wykształcenie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi,

-udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowankom w internacie,

-udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,

- dokonywanie wspólnie z Zarządem Samorządu Grupy oceny wychowanków   w zakresie nauki i zachowania,

-współpraca z nauczycielami i rodzicami wychowanków,

-troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie w nich nawyków przestrzegania zasad higieny,
 

3.Szczegółowe zadania i obowiązki wychowawców internatu znajdują się w aneksie.
 

4.Do realizacji opieki w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w placówce, jeśli wystąpi konieczność takiej opieki.

 
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKOWIE INTERNATU -   ZASADY REKRUTACJI,
NAGRODY I KARY
 
§ 21
 

1.O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
 

2.Rekrutacja do internatu odbywa się w oparciu o pisemne podanie ucznia złożone do kierownika internatu do 30 czerwca każdego roku szkolnego.
 

3.O przyjęcie do internatu decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.
 
4.Komisję kwalifikacyjną powołuje kierownik internatu.
 
5.W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
 
-kierownik internatu,
-wychowawcy etatowi,
 

6.W przypadku niewystarczającej liczby miejsc pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
 

-uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy,

-uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w internacie.

-wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych korzystających z opieki całkowitej oraz dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,

-uczniom w trudnej sytuacji materialnej,
 
§ 22
 

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w Statucie i Regulaminie internatu

kierownik może zwrócić się do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o podjęcie uchwały o nie przyjęciu wychowanka do internatu.

 

§ 23

 

Uczeń, który nie został przyjęty do internatu, może zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy nie później niż w ciągu tygodnia od uzyskania decyzji odmownej.
 

§ 24
 

1.Prawa wychowanka przebywającego w internacie określa regulamin internatu, a ponadto wychowanek ma prawo do:
 

-opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz

ochronę i poszanowanie godności,
-życzliwego i podmiotowego traktowania,
-korzystanie z pomocy w przygotowaniu zadań domowych,
-swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
-korzystanie z ogólnodostępnych pomieszczeń i urządzeń internatu,
-rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,

-zakwaterowania i opieki lekarskiej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia,

-wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz,             w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach: sportowych, technicznych, kulturalnych organizowanych przez inne placówki,

-korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych,

-współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 

2.Szczegółowo przedstawiono prawa i obowiązki wychowanka w regulaminie internatu (regulamin internatu w aneksie)

 
§ 25
 

1.Obowiązki wychowanka przebywającego w internacie określa regulamin wewnętrzny, a ponadto wychowanek ma obowiązek:
 

-systematycznego uczęszczania do szkoły,
-przestrzeganie zasad kultury współżycia w zespole,

-odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

-dbałość o własne i wspólne dobro, ład i porządek w internacie,

-współudziału w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie,

-udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce,

-uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu.
 

2.W jednej placówce mogą przebywać wychowankowie korzystający według potrzeb z różnego rodzaju opieki.
 

3.Jeżeli w placówce przebywa wychowanka w ciąży, placówka zapewnia jej w okresie ciąży, porodu i po porodzie opiekę, przygotowując ją do macierzyństwa.
 

4.Opieka częściowa polega na uzupełnieniu przez placówkę tych funkcji rodziny, które nie mogą być prawidłowo wypełnione w określonym czasie i zakresie.
 

5.W razie samowolnego opuszczenia placówki lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie, po usprawiedliwionej nieobecności kierownik placówki przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

-powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka oraz policję.

 
§ 26
 

1.Rodzice dziecka lub osoby zobowiązane do alimentacji ponoszą odpłatność za świadczenia, z których korzysta wychowanek w placówce.
 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie art. 1 pkt 27 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).   Organ prowadzący może również upoważnić dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę do udzielania zwolnień z opłat za posiłki.
 

3.Ze względu na trudną sytuację materialną ucznia, Dyrektor może zwolnić go w całości lub części z opłat za zakwaterowanie.
 

4.Opłata wnoszona przez wychowanka za posiłki w stołówce internatu równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.
 

5.Zakwateroowanie w internacie wynosi do 50% utrzymania miejsca, do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i dodatków pochodnych od tych wynagrodzeń.
 

6.Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa , należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.

 
 
ROZDZIAŁ VIII
DOKUMENTACJA INTERNATU
 
§ 27
 

1.Placówka prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków a w szczególności:
 

-księgę ewidencji wychowanków,
-dziennik zajęć,
-protokoły posiedzeń Zespołu Wychowawczego,
-książkę wyjść i wyjazdów wychowanków,
-roczny Plan Pracy Internatu,
-plan dyżurów personelu pedagogicznego,
-plan hospitacji kierownika internatu,
-zeszyty sekcji.
 

2.Księgę ewidencji wychowanków prowadzi się chronologicznie według daty przyjęcia wychowanka do placówki.
 

3.Do księgi ewidencji wpisuje się: imię i nazwisko wychowanka, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców- datę śmierci, imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych, nazwę organu, który wydał skierowanie, datę skreślenia z ewidencji
 

4.Dla każdej grupy wychowawczej placówka prowadzi dziennik zajęć wychowawczych, w którym odnotowuje się przebieg zajęć w danym roku.
 

5.Dziennik zajęć wychowawczych zakłada wychowawca grupy.
 

6.W dzienniku odnotowuje się zajęcia w dniach nauki, zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy-roczny i miesięczny, kontakty z rodziną wychowanka, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu, oceny uzyskane przez wychowanków z poszczególnych przedmiotów, a także przeprowadzone hospitacje i wizytacje z podaniem nazwy zajęć i osoby prowadzącej zajęcia oraz z podpisem hospitującego.
 

7.Internat prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawczego, zeszyt protokołów  z zebrań z rodzicami.
 

8.Protokoły nanoszone są z każdego posiedzenia.
 

9.Z książkę wyjść odpowiedzialny jest dyżurny wychowawca i wychowanek.
 

10.Nadzór nad książką wyjść sprawuje wychowawca.
 

11.Do księgi wyjść wpisuje się: imię i nazwisko wychowanka, godzinę wyjścia, godzinę powrotu, cel wyjścia.
 

12.Książka wyjazdów zawiera: imię i nazwisko wychowanka, godzinę wyjazdu , datę wyjazdu oraz podpis wychowanka.
 

13.Wypisy młodzieży do domu przeprowadzane są w każdy piątek.

 
§ 28
 

1.Roczny Plan Pracy opracowuje kierownik internatu wraz z Zespołem Wychowawczym.
 

2.W oparciu o roczny Plan Pracy internatu wychowawcy opracowują roczne plany grupy i roczne plany sekcji.
 

3.Plan hospitacji pracowników pedagogicznych opracowuje kierownik internatu.
 

4.Plan hospitacji uwzględnia:
 
-zajęcia poranne,
-zajęcia z grupą,
-zajęcia z sekcją,
-zajęcia w czasie wolnym.


 
ROZDZIAŁ IX
SZKOŁY FUNKCJONUJĄCE W INTERNACIE
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
 
1.W internacie funkcjonują następujące szkoły dla młodzieży:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum w zawodzie fryzjer,
Szkoły dla Dorosłych.
 

2.W internacie odbywają się zajęcia słuchaczy szkół dla dorosłych podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, wyznaczonych odpowiednio według grafiku.
 

3. W internacie odbywają się zajęcia dla młodzieży licealnej, która przychodzi na nie z budynku szkoły.
 

4. Kuchnia internacka prowadzi praktyczną naukę uczniów w zawodzie kucharz małej gastronomii. Praktyki odbywają się w wyznaczone dni, zgodnie z przepisami kodeksu pracy w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.
 

5. W internacie istnieje pięć klasopracowni, w tym pracownia fryzjerska, w której odbywa się praktyczna nauka uczniów technikum w zawodzie fryzjer.

 
 
ROZDZIAŁ X
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
 
1. Uczeń ma prawo do:
 
- poznania przysługujących mu praw,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z właściwymi przepisami,

- swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu Szkół, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie są naruszane dobra innych osób,

- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnej ze Szkolnym System Oceniania,

- pomocy w przypadku trudności w nauce,

- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Zespole Szkół,

- odwoływania się do właściwych instytucji w przypadku, gdy jego prawa są nieprzestrzeganie.
 

2. W przypadku naruszania praw ucznia, uczeń lub samorząd klasowy może zwrócić się do:
 

- Samorządu Szkolnego,
- wychowawcy klasy,
- dyrektora szkoły,
- pedagoga szkoły,

- uczeń ma prawo złożyć skargę na piśmie, na którą powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni.
 

3. Uczeń ma obowiązek:
 

- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

- przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- dbać o własne zdrowie, higienę oraz rozwój,
- dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

- przestrzegać zasad dotyczących obowiązków zawartych w regulaminie szkoły.

 

 
ROZDZIAŁ XI
KULTURA OSOBISTA I DYSCYPLINA
 
§ 29
 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
 

2. Uczeń powinien wykazywać inicjatywę i troszczyć się o właściwe stosunki koleżeńskie.

 
§ 30
 

1. Obowiązkiem ucznia jest troska o poprawność i czystość mowy ojczystej.

 
§ 31
 

1. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza szkoła.

 
§ 32
 

1. Uczeń ma obowiązek dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu. Powinien przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczeniu majątku szkolnego.

 
§ 33
 

1. Uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za zniszczenia.
 

2. Usuniecie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 2 tygodni.
 
§ 34
 

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

 
§ 35
 
1. Nieobecność w szkole mogą usprawiedliwić:
 
a) rodzice uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
b) uczeń na podstawie zwolnienia lekarskiego.
 
2. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia.
 

3. W uzasadnionych okolicznościach wychowawca może ustalić inna formę usprawiedliwienia powiadamiając o tym dyrekcję szkoły i rodziców.

 
§ 36
 

1. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania.
 

Oceny z zachowania ustala się według następującej skali i kryteriów:

- wzorowe: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Wysoka kultura osobista, właściwy stosunek do uczniów oraz nauczycieli. Widoczna aktywność w zespole klasowym i szkolnym. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w ramach olimpiad, zawodów, konkursów, uroczystości środowiskowych. Dobra frekwencja, brak nieusprawiedliwionych godzin absencji,

- bardzo dobre: dobre wyniki w nauce. Wysoka kultura osobista, właściwy stosunek do uczniów i nauczycieli. Widoczna aktywność w zespole klasowym i szkolnym. Dobra frekwencja.

Dopuszcza się 2 godziny nieobecności nieusprawiedliwionych.

- dobre: właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja.

Dopuszcza się 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

- poprawne: wypełnianie podstawowych obowiązków edukacyjnych.

Zachowanie nie kolidujące w sposób jaskrawy ze statutem i regulaminem szkoły. Kultura osobista odpowiadająca standardowo przyjętym zasadom.

Nienaruszanie obowiązującego prawa. Dopuszcza się 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

- Nieodpowiednie: permanentne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Agresywna postawa wobec uczniów i nauczycieli. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej.

Naruszanie obowiązującego prawa. Przekroczenie limitu 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

- Naganne: nagminne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Stwierdzenie zażywania różnego rodzaju używek( papierosy, alkohol, narkotyki). Agresywna postawa wobec uczniów i nauczycieli. Używanie niecenzuralnego słownictwa.

 
§ 37
 

1. Uczeń, który opuścił w semestrze 50% godzin z danego przedmiotu, jest zobowiązany zdać z niego egzamin klasyfikacyjny.
 

2. Nie przystąpienie lub nie zdanie egzaminu jest równoznaczne z niedostateczną oceną na dany semestr.

 
§ 38
 

1. Uczeń ma obowiązek dbać u schludność ubioru i jego czystość. Ubiór szkolny powinien być estetyczny.

 
§ 39
 

1. Na uroczystości szkolne przewidziane w ceremoniale szkoły obowiązuje strój odświętny (galowy).

 
 
§ 40
 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych, lub przydzielonych zadań, m.in. dyżur szkolny, klasowy, w szatni.

 
§ 41
 

1. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 
§ 42
 

1. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, pamiątek.

 

 
ROZDZIAŁ XII
NAGRODY I KARY
 
§ 43
 

1. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.
 

2. Nagroda może być przyznana za: celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę społeczną, znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i bohaterskiej postawy społecznej.: Uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.
 

3. Określa się następujące formy nagród:
 

- pochwała wychowawcy klasy indywidualnie lub na forum klasy,

- pochwała Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego udzielana indywidualnie lub wobec wszystkich uczniów,

- pochwała Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej,

- nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar na zakończenie roku szkolnego przy średniej ocen ustalonej przez Radę Pedagogiczną,

- stypendium naukowe dla ucznia z najwyższą średnią ocen w danym profilu szkoły. Średnia ocen dla określonego profilu szkoły jest określana przez Radę Pedagogiczną.
 

4. Nagroda może być udzielona na wniosek Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcę klasy, organizacji młodzieżowej, instytucji lub grupy osób po odpowiednim udokumentowaniu.
 

5. Przyznanie nagrody powinno być odnotowane w dokumentach klasy lub szkoły.

 
§ 44
 

1. Kara może być udzielona za: nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do wydania takich zarządzeń, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych odpowiednio udokumentowane.
 

2. Ustala się następujące rodzaje kar:
 

1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę klasy indywidualnie lub wobec całej kasy,

2) nagana Dyrektora Szkoły
3) zawieszenie w prawach ucznia przez Dyrektora Szkoły,
4) przeniesienie do innej szkoły,

5) usuniecie ze szkoły, jeżeli uczeń podlega obowiązkowi nauki.
 

3. Zawieszenie ucznia w zajęciach obowiązujących nie może trwać dłużej niż 3 dni.
 

4. Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara ma prawo odwołania się:
 

a) do kary określonej w ust. 2 pkt 1 - do Dyrektora szkoły,

b) do kary określonej w ust. 2 pkt 2,3 - do Rady Pedagogicznej,

c) do kary określonej w ust. 2 pkt 4,5 - do władz nadzorujących szkole.
 

5. Decyzja Rady Pedagogicznej o udzieleniu kary jest ostateczna, o ile nie zostały naruszone przepisy formalne.
 

6. Kara może być zawieszona przez udzielającego ja na prośbę zainteresowanego lub po złożeniu poręczenia przez młodzież lub rodziców.
 

7. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować.
 

8. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona przy ustaleniu oceny ze sprawowania (zachowania).
 

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Zespołu Szkół do skreślenia ucznia z listy uczniów, jeżeli uczeń ukończył 18 lat.
 

10. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna po wyczerpaniu przez szkołę innych możliwości oddziaływania wychowawczego (w tym rozmowy psychologiczno-pedagogiczne) w przypadku:
 

a) postępowania zagrażającego zdrowiu lub życiu innych osób w szkole i poza szkołą,

b) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób w szkole i poza nią,

c) naruszania obowiązujących przepisów prawa a w szczególności kradzieży, włamań, rozbojów, gwałtów, użycia broni, niszczenia mienia publicznego, narkomanii i alkoholizmu.

d) świadomego naruszania regulaminu szkoły a w szczególności:

- nie wypełniania obowiązków ucznia, skutkujące bardzo liczną liczbą ocen niedostatecznych,

- dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych (powyżej 75%),

- świadomego naruszania godności uczniów, nauczycieli lub innych osób, niszczenie mienia szkolnego i odmowy naprawiania szkody popełnionej przez ucznia lub zespół uczniów.
 

11. O przypadkach wymienionych w ust. 10 wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 

12. Skreślenie z listy uczniów nie dotyczy ucznia, który nie ukończył 18 lat i objęty jest obowiązkiem nauki, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek Dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 
ROZDZIAŁ XIII
FUNKCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OCHRONA ZDROWIA
 
§ 45
 

1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez wszystkich pracowników szkoły i uczniów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury życia i życzliwości.
 

§ 46
 

1. Nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek informowania uczniów jak należy się uczyć, jak organizować czas wolny.

 
§ 47
 
1. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej.
 
§ 48
 

1. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o zaistniałych zagrożeniach zdrowia lub życia. Jest on zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
 

2. Palenie przez uczniowi tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających jest poważnym wykroczeniem. Na terenie szkoły jest to zabronione.

 
§ 49
 

1. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej może uzyskać pomoc materialna w miarę posiadanych środków z budżetu szkoły, Komitetu Rodzicielskiego w formie: stypendium, zapomogi, dopłaty do obiadów, biletu miesięcznego, dofinansowania do obozu, wycieczki.

 
§ 50
 

1. Wychowawca klasy, pedagog szkolny, kierownictwo szkoły otacza szczególną opieką uczniów z rodzin niepełnych i rozbitych, mieszkających na stancjach, dojeżdżających.

 
§ 51
 

1. Uczeń ma prawo do korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkoły, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 

2. Korzystanie z wymienionych w pkt. 1 pomieszczeń wymaga zgody kierownictwa szkoły lub osoby upoważnionej ze względu na bezpieczeństwo młodzieży i zabezpieczenie majątku szkoły.

 
§ 52
 

1. Uczeń ma prawo do pełnego informowania wychowawcy klasy, kierownictwa szkoły, pedagoga szkolnego o swoich kłopotach rodzinnych, materialnych, zdrowotnych. Osoby otrzymujące takie informacje zobowiązane są do zachowania pełnej tajemnicy.

 
§ 53
 

1. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy o przynależności do organizacji poza szkołą.

 

 
ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 54
 

1. Regulamin Internatu ZSOiZ jest dokumentem otwartym. Nowelizacja regulaminu może być dokonywana w każdym roku po uwzględnieniu wniosków zespołu powołanego do oceny realizacji postanowień regulaminu.
 

2.Załącznikami do statutu są:
 
-obowiązki kierownika internatu,
-obowiązki wychowawców,
-regulamin internatu,
-rozkład dnia w placówce.
 

3. Regulamin Internatu ZSOiZ musi uwzględnić zagadnienia wynikające z nowych dokumentów MEN, corocznych instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i wychowania oraz innych zarządzeń.
 

4. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczna.
 

                                                        

ANEKSY
 
1.Obowiązki kierownika internatu
2.Obowiązki wychowawców internatu
3.Regulamin internatu
4.Rozkład dnia w placówce