XxYanonomowa skrzynka
      boton azul      logo 2019 kolor Copy fundacja mikolaja
     

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu z dnia 30.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej rozpoczyna się rekrutacja uczniów

czwartek, 09 maj 2019 07:17

Zamówienia publiczne

Napisał
 

Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 21 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1.   Ogłoszenie o zamówieniu.  pobierz
2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 
3.   Formularz cenowy - załącznik nr 1 pobierz 
4.   Formularz Oferty - załącznik nr 2 pobierz 
5.   Oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 3  pobierz
6.   Projekt umowy - załącznik nr 4  pobierz
7.  Uszczegółowiony przedmiot zamówienia - załącznik nr 5.  pobierz
8.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

pobierz
     
   
 

Protokół z otwarcia ofert 

 

pobierz

 

 

   
 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
wrzuć pod protokołem

z otwarcia ofert

 

pobierz

   
 
 

 
Dostawa nowego sprzętu AGD i pieców konwekcyjno-parowych w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego
i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie
w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

   
 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania 

 

pobierz

 

Protokół z otwarcia i WSTĘPNEJ oceny ofert:

pobierz

 

 

 

   
  Ogłoszenie o zamówieniu    zobacz
       
8.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

  pobierz
       
8a. ZAŁĄCZNIK NR 1A –Wzór Formularza Oferty    pobierz
       
8b. ZAŁĄCZNIK NR 1B – Specyfikacja Techniczna   pobierz
       
8c. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziau w postepowaniu    pobierz
       
8d. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór oświadczenia o braku podstawania do wykluczenia    pobierz
       
8e. ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY   pobierz
       
8f. ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależnosci do grupy kapitalowej    pobierz
       
8g. ZAŁĄCZNIK NR 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  pobierz
       
 

Data utworzenia: 3.10.2018 r.

Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 r.

   
       
 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu AGD w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego
i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie
w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

   
       
       
   

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

pobierz

   
       
7. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA     pobierz
       
7a. ZAŁĄCZNIK NR 1A –Wzór Formularza Oferty     pobierz
       
7b. ZAŁĄCZNIK NR 1B – Specyfikacja Techniczna    pobierz
       
7c. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu warunków udziau w postepowaniu     pobierz
       
7d. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór oświadczenia o braku podstawania do wykluczenia     pobierz
       
7e. Zalacznik nr 4 - PROJEKT UMOWY     pobierz
       
7f. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależnosci do grupy kapitalowej     pobierz
       
7g. Załacznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Aktualizacja z dnia 21.09.2018 r.)    pobierz
       
       
       
  Dokumentacja do przetargu na dostawę artykułów spożywczych do Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec od 1 października 2018r. do 30 czerwca 2019 r.
   
       
 

Ogłoszenie o wyborze ofert na dostawę artykułów żywnościowych 

pobierz

   
       
6. Formularz cenowy cz. 1   pobierz
   
6a.  Formularz cenowy cz. 2   pobierz
   
6b. Formularz cenowy cz. 3   pobierz
   
6c. Formularz cenowy cz. 4   pobierz
   
6d. Formularz cenowy cz. 5   pobierz
   
6e. Formularz cenowy cz. 6   pobierz
   
6f. Formularz cenowy cz. 7   pobierz
   
6g. FORMULARZ OFERTY    pobierz
   
6h. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   pobierz
   
6i. SPECYFIKACJA     pobierz
   
6j. UMOWA - I GR. MLEKO I PRODUKTY MLECZNE    pobierz
   
 6k. UMOWA - II GR. JAJA    pobierz
   
 6l. UMOWA - III GR. PIECZYWO    pobierz
   
 6ł. UMOWA - IV GR. MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE    pobierz
   
 6m. UMOWA - V GR. PRODUKTY SPOŻYWCZE    pobierz
   
 6n. UMOWA - VI GR. MIESO I WYROBY WTEDLINIARSKIE    pobierz
   
 6ń. UMOWA - VII GR. WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE    pobierz
   
 6o. Załacznik nr 2A i 2B do SIWZ    pobierz
   
 6ó. Załacznik nr 3 do SIWZ    pobierz
     
       
       
       
       
       
       
       
5.   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla przetargu nieograniczonego NA DOSTAWĘ AUTOBUSU dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu    pobierz
5.a 
Załącznik nr 1 -Wzór Formularza Oferty  pobierz
       
5.b Załącznik nr 1a - Szczegółowe parametry/wartości oferowanego pojazdu przez Wykonawcę    pobierz
       
5.c  Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    pobierz
       
5.d

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

   pobierz
     
 5.e  Załącznik nr 4 - PROJEKT UMOWY    pobierz
     
 5.f  Załącznik nr 5 - INFORMACJA dotycząca PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ    pobierz
     
       
 5.g   Załącznik nr 6 - SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zmiana w dniu 30.07.2018 r.
   pobierz
     
     
     
     
     
  4. Ogłoszenie do ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (.pdf)   pobierz
     
  4a. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (.pdf)   pobierz
     
  4b. Załączniki do ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (.rar)   pobierz
  4c. Informacja o ilości złożonych ofert (.pdf)    pobierz
  4d. Informacja o udzieleniu zamówienia (.pdf)    pobierz
     
     
  3b. Zdjęcia samochodu służbowego   pobierz
     
  3a. Regulamin przetargu na sprzedaż samochodu służbowego   pobierz
     
  3. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego   pobierz
     
  2b. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę artykułów żywnościowych do  Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”   pobierz
     
 

2a. Dokumentacja do Ogłoszenie o zamówieniu: Na dostawę artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kościelnej 12 w Ciechanowcu.Numer ogłoszenia: 123807 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

  pobierz
     
  2. Ogłoszenie o zamówieniu: Na dostawę artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Kościelnej 12 w Ciechanowcu.
Numer ogłoszenia: 123807 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
  pobierz
     
  1a. Zapytanie ofertowe na wykonanie mebli  do pracowni fizycznej i chemicznej Ciechanowiec, dn. 16.02.2016      pobierz
     
  1. Projekt klasopracowni   pobierz

       

 

              podniesienie konkurencyjnosci

W dniu 24 lipca 2018 r. Pan Eugeniusz Świecki dyrektor ZSOiZ wspólnie z Panią Izabelą Wiśniewską skarbniczką Powiatu Wysokomazowieckiego podpisali z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu”. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Pani Anna Naszkiewicz i Pan Maciej Żywno oraz Członek Zarządu Pan Stefan Krajewski.

            Projekt na łączną kwotę 623 883,75 zł (w tym 588 673,75 zł dofinansowania) został napisany przez Pana Eugeniusza Święckiego i Pana Łukasza Godlewskiego. Realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 3.3.1- kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Nr naboru: RPPD.03.03.01-IZ-00-20-002/17.

            Celem głównym projektu jest dostosowania oferty kształcenia zawodowego w ZSOiZ w Ciechanowcu poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów oraz zwiększenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży i praktyk zawodowych dla 70 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa lub rolnik.

W ramach projektu odbędzie się m.in.:

-szkolenia kształtujące u uczniów kompetencje ICT, językowe oraz postawy przedsiębiorczości i innowacyjności,

-szkolenia zawodowe dla uczniów umożliwiające nabywanie kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień:

 • operator wózków widłowych,
 • operator kombajnu zbożowego,
 • monter stolarki budowlanej,
 • obsługa kas fiskalnych,
 • obsługa i montaż urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • prawo jazdy kat. T,

- certyfikaty i nabycie państwowych uprawnień z zakresu uprawnień zawodowych,

- zajęcia z doradztwa zawodowego,

- zakup podręczników do nauczania z zakresu przedmiotów zawodowych,

-działania wyrównujące dysproporcje edukacyjne u uczniów z problemami w nauce,

- staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu,

-doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego (studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne)

-doposażenie pracowni budownictwa

 

 

Artykuły dotyczące projektu:

1.     Kolejne środki finansowe (588 673,75 zł) dla ZSOiZ w Ciechanowcu        zobacz  
           
 2.    Rekrutacja uczestników    zobacz  
           

W dniu 22 czerwca 2018 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie projektu „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa” realizowanego w ramach konkursu Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” na kwotę 571 031,40 zł (132 798 Euro). W ramach projektu młodzież naszego TECHNIKUM zrealizowała dwutygodniowe i całkowicie bezpłatne staży zawodowe:

Informujemy, że projekt pt. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania” napisany przez pana Eugeniusza Święckiego (Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu) i pana Łukasza Godlewskiego uzyskał pozytywną ocenę w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i będzie realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Udało się nam uzyskać bardzo wysokie,  bo wynoszące aż 521 530,40 zł dofinansowanie.      

 „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania

środa, 04 lipiec 2018 09:08

Realizacja projektu „Rozwijamy skrzydła”

Napisał

Niezmiernie miło nam poinformować, że zakończył się drugi z sześciu etapów projektu „Rozwijamy Skrzydła”.  

wtorek, 27 marzec 2018 11:08

Wyniki REKRUTACJI

Napisał

 

Wyniki REKRUTACJI 
 
 

znaczki rozwijamy skrzydla

 
Wyniki rekrutacji uczestników do projektu "Rozwijamy Skrzydła"
 
1.   Protokół z zebrania KOMISJI REKRUTACYJNEJ    pobierz    
             
2.   Załącznik nr 1 – Wyniki rekrutacji uczestników do udziału w projekcie.    pobierz    
             
3.   Załącznik nr 2 – Wyniki rekrutacji na poszczególne formy wsparcia.    pobierz    

 

 

 znaczki rozwijamy skrzydla

 

znaczki rozwijamy skrzydla

 

Rekrutacja uczestników do projektu "Rozwijamy Skrzydła"

 

1.   Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej    pobierz    
             
2.   Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa    pobierz    
             
3.    FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE    pobierz    
             
4.    UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE    pobierz    
             
5.   Załączniki do regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Rozwijamy skrzydła”   pobierz    
             
     

 

 

 DSC 0006 Copyznaczki rozwijamy skrzydla

 

logozsoizLogo

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o Nr 10/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej rozpoczyna się rekrutacja uczniów

do projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa” realizowanego w ramach Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Projekt skierowany jest do 71 uczniów Technikum oraz 6 nauczycieli i zakłada 2-tygodniowe praktyki na terenie Grecji i Portugalii

W ramach projektu przewidziano wyjazdy:

a) 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 16 uczniów technik budownictwa do Grecji
w dniach 05.04 – 20.04.2018 r.
b) 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich do Portugalii w dniach 05.04 – 20.04.2018 r.
c) 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych do Grecji w dniach 03.05 – 18.05.2018 r.

         Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły Formularza Rekrutacyjnego (odrębny formularz dla każdego zawodu) w dniach 8 – 20 listopada 2017 r. Formularz można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu.


Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Pan Łukasz Godlewski – przewodniczący
 2. Pani Bożena Marońska – członek
 3. Pani Ewa Skorupska – członek

        
         W dniu 24 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników zakwalifikowanych i znajdujących się na liście rezerwowej.

 

 

1.  

Regulamin dla rekrutacji uczestników w ramach projektupt. „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa”


 
     zobacz  
   

 

 

 

 

 
2.    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczniów uczących sie w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych  
     pobierz  
   

 

 

 

 
3.    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczniów uczących sie w zawodzie Technik usług fryzjerskich  
     pobierz  
   

 

 

 

 
4.   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczniów uczących sie w zawodzie Technik budownictwa  
    pobierz  
Strona 1 z 5

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


 • Dyrektor Szkoły
  mgr Łukasz Godlewski
  (86) 277 11 35
Top